ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 
Διενέργεια ακουστικών μετρήσεων θορύβου απο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πειραιώς στην Καβάλα. 

Σχόλια